Деклариране на доходите на физическите лица за 2020г.

данъци физически лица

На 01.03.2021г. официално изтече крайният срок, в който юридическите лица и други видове платци на доходи на физически лица трябваше да подадат справка по чл.73, ал.1  и съответно чл.76, ал.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ/ за изплатените през изминалата година доходи. Следващата стъпка от страна на Национална агенция по приходите е да „попълнят“ информацията, предварително предoставена от платците на доходи в Годишните данъчни декларации по чл.50 от Закона за данъка в/у доходите на физическите лица, като това ще е факт от 08.03.2021г.

Годишната данъчна декларация за 2020г. се подава в срок до 05.05.2021г., като удължаването на срока от 30 април, тази година се дължи на специфичното разположението на великденските празници в началото на месец май. При подаване на декларацията се обхваща голям обем от видове доходи на физическите лица, като някои от тях са:

  • Облагаеми доходи с данък върху годишната данъчна основа (от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем, прехвърляне на права или имущество, както и други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ).
  • Облагаеми с данък върху годишната данъчна основа по чл.28, като тук се включват: доходи от дейност, като едноличен търговец; дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани, като еднолични търговци, както и земеделски производители по реда на чл.29а от ЗДДФЛ.
  • Облагаеми по реда на Закона за местните данъци и такси. Тук се включват патентни дейности и дейност по таксиметров превоз на пътници.

Нов момент във връзка с подаването на годишната данъчна декларация за 2020г., е автоматизираното попълване на доходите на физическите лица от търговия извършена чрез интернет и куриерски фирми. Тези доходи ще бъдат отразени в приложение 2 на данъчната декларация, като за тях ще се дължи 15% данък. Важно уточнение за тези видове доходи е, че ще може да бъде посочено дали те са от търговска дейност или са доходи от продажба на лични вещи, които според ЗДДФЛ са необлагаеми. Друг момент е и наличието на съобщение в декларацията за данъчно задължение, ако физическите лица са продали моторно превозно средство в период от 12 месеца след предобиването му. При тази хипотеза те ще дължат данък върху разликата между покупната и продажната цена на продаденото МПС. 

Друга възможност предоставена с подаването на годишната данъчна декларация е използването на различни видове данъчни облекчения изброени в ЗДДФЛ (за малки деца, ТЕЛК, за доброволно осигуряване и застраховане, за дарения и др). Важното ново нещо от тази година е, че ако има надвнесен данък след използване на тези данъчни облекчения чрез декларацията, то те могат освен да бъдат ефективно възстановени по банковата сметка на физическото лице и да бъдат използвани за погасяване на бъдещи данъчни задължения.

Несъмнено комплексноста на декларацията буди объркване във всеки човек, който не е специалист в счетоводната материя. Ако искате да избегнете това се свържете с нас, за да получите необходимата специализирана помощ при подаването на данъчната си информация!