Видове регистрация по ДДС

Видове ДДС

В продължение на темата „Какво е ДДС?“ в настоящата статия сме ви подготвили кратко обяснение какви са видовете регистрации по ДДС, както и кога и при какви хипотези се налага даден бизнес да бъде регистриран по ДДС, спрямо Закона за данъка върху добавената стойност, който ги регламентира.

Най – напред е важно да уточним, че закона дава възможност регистрацията да бъде доброволна, но има и случаи в които регистрацията е задължителна според закона.

Като за начало ще започнем с доброволната регистрация, която е регламентирана в чл. 100 на закона, според който всяко лице има право да се регистрира, дори да не отговаря на някое от останалите условия за задължителна регистрация. Тази регистрация може да се осъществи, както още в момента на регистрация на фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията, така и в хода на дейността на фирмата. От този вид регистрация не могат да се възползват лицата, на които приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по ЗДДС.

Изискванията за задължителна регистрация, които ЗДДС фиксира са няколко и са различни по своята същност.

Най – широко разпространения случай водещ до регистрация се крие в чл.96, ал.1 от закона. Според него всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и достигне облагаем оборот от 50 000лв.  или повече за период от 12 месеца преди текущия е длъжно да се регистрира в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот. Когато оборота от 50 000лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за това в 7-дневен срок от датата на достигане на оборота. Важно е да се поясни, че при пропуск на сроковете посочени по-горе се налага глоба от приходната администрация в размер от 500 до 5000лв.

Друга причина за задължителна регистрация е ако вие, като фирма предоставяте или получавате услуги от страни в Европейския съюз. В такъв случай би следвало да извършите регистрация до 7 дни преди настъпване на данъчното събитие. Често фирмите пропускат тези срокове и биват санкционирани от приходната администрация. Пример за това са, когато фирми ползват услугите на Google или Facebook за да рекламират бизнесите си в тях.

От началото на 2020г. се прилага и нова разпоредба на Закона за данъка в/у добавената стойност. Тя се крие в чл. 96, ал.10 и гласи, че при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица, действащо съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в търговския обект преди него, за период, не по-дълъг от 12 последователни месеца. С тази законодателна промяна регулаторния орган в лицето на НАП прекрати практиката една фирма да застъпва в дейността на даден търговски обект преди предходната да достигне оборот от 50 000лв. и да не се регистрира по ДДС.

Описаното до тук акцентира върху някои от най-често срещаните хипотези за регистрация по ДДС в хода на дейността на фирмите в страната, като несъмнено то не изчерпва всички случаи подвластни от закона. Несъмнено тълкуването и прилагането на закона представлява предизвикателство дори за професионалисти в материята, заради това не се съмнявайте и се свържете с нас. Ние от счетоводна къща Акаунтинг ЕС ДЖИ ще ви помогнем, като отговорим на всичките ви въпроси, така че да получите така важната за вас информация!