Счетоводни услуги

Какво гарантира нашата счетоводна кантора

Професионални счетоводни услуги

Доверен счетоводител

Индивидуален подход

Прецизност

Сигурност и спокойствие

Баланс между цена и качество

Счетоводна кантора Акаунтин ЕС ДЖИ

 

предоставя цялостни счетоводни услуги и е позиционирана в централната част на град Варна. Представлява колектив от млади, мислещи и иновативни хора, професионалисти в счетоводната материя, гарантиращи високо качество на предлаганите услуги и винаги намиращи най-добрите решения за своите клиенти. Осигуряваме данъчно и финансово-счетоводно обслужване на широк спектър от клиенти в различни области на бизнеса – производство, търговия, сферата на услугите.

Натиснете бутона по-долу, за да се запознаете по-подробно с нашите счетоводни, ТРЗ и данъчни услуги.

Нашите счетоводни услуги

 

Нашата счетоводна кантора ви предлага широк спектър от счетоводни услуги, подпомагащи както основните бизнес процеси във вашия бизнес, така и множество допълнителни процеси, като ви помага за тяхната оптимизация и подобряване. Наборът от услуги, които предлагаме, са изцяло съобразени и продиктувани от реалната икономическа конюнктура и са съобразени с нуждите на бизнеса. Могат да бъдат прилагани, както на абонаментен принцип, така и еднократно.

Пълният списък със счетоводни услуги, които предлагаме ще намерите в падащите менюта по-долу.

 • Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;
 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Отчитане на стоковите и материални наличности на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
 • Подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”;
 • Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели за Вашите нужди като мениджър на фирмата.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначените във фирмата служители;
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации;
 • Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
 • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.
 • Съдействие при проверки, касаещи облагането на доходите;
 • Регистрация и подаване на регистри по ЗДДС;
 • Съдействие при изготвянето и подаването на декларации;
 • Данъчно представителство пред Национална агенция по приходите, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки;
 • Индивидуални данъчни услуги;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, според приложената база, за нуждите на Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Изговяне на годишна данъчна декларация на физически или юридически лица;
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността пред Национален статистически институт.

В отговор на епидемиологичната обстановка в световен мащаб се наблюдава все по-висока необходимост от промяна в досегашния начин на работа на счетоводната общност, предоставяща по-голяма сигурност за клиентите ѝ. В резултат на това, счетоводна кантора Акаунтинг Ес Джи предоставя услугата “счетоводство от разстояние” използваща изцяло възможностите на дигитализацията. “Счетоводството от разстояние” се извършва посредством:

 • Пълна дигитализация на документооборота;
 • Кореспонденция по наличните дигитални канали вкл. и не само email, Skype, Viber, както и по телефон;
 • Изграждане на изцяло дигитални профили на всички фирми;

В резултат на всичко това се образува система, осигуряваща мигновен достъп до необходимите данни, лесно споделяне на информация, а също и по висока сигурност при съхраняване на данните.

Цени на счетоводни услуги

 

Таксите на предлаганите от нас абонаментни счетоводни услуги се определят на база няколко компонента, по начин отразяващ повечето стопански процеси във вашето дружество, като крайната цел е да се получи цена удовлетворяваща и двете страни в процеса на ценообразуване. За ваше улеснение можете да използвате нашия калкулатор на цени за абонаментно счетоводно обслужване, с който ще получите приблизителна стойност според размерът на вашия бизнес. Цените определени с калкулатора не са окончателни, а имат изцяло ориентировъчна цел. Освен абонаментно обслужване, предлагаме и еднократни счетоводни услуги според вашите нужди.

За да получите точна ценова оферта, се свържете с нас или използвайте нашата контактна форма по-долу.

Цена на счетоводни услуги

Свържете се с нас!

Не се съмнявайте дали да се свържете с нас, за да получите най-добрите счетоводни услуги в град Варна, цени на счетоводни услуги и резултати! За целта се обадете на посочения телефонен номер, пишете ни на нашия e-mail или просто за целта използвайте контактната форма.

Данни за контакт:

Счетоводна кантора Акаунтинг ЕС ДЖИ
адрес: гр.Варна, ул.”Поп Харитон” №27
тел. +359 87 7967981
e-mail: office@accounting-sg.com
Работно време: Понеделник – Петък
9:00 – 18:00 часа